Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi
akkuteollisuuden tarvitsemia Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja

FinnCobalt Oy (aiemmin Vulcan Hautalampi Oy) hankki entisen Keretin kaivosalueen maa-alueet ja sen mineraalioikeudet omistukseensa  v. 2016 ja on kehittänyt hanketta siitä lähtien. Vuosien 2017-2019 aikana hanketta on kehitettiin kairaamalla näytteitä rikastuskokeisiin. GTK Mintec:n tekemistä rikastuskokeista saatua nikkeli-koboltti-rikastetta tutkittiin edelleen Outotec Oyj:n metallurgisessa laboratoriossa ja siitä selvitettiin tuotetun nikkeli-kobolttirikasteen soveltuvuus akkukemikaalientuotantoon. Suoritettujen kokeiden tulokset olivat erinomaisia ja soveltuvuus akkukemikaalituotantoon vahvistettiin.

Hanketta valmisteltiin vuoden 2020 kevääseen saakka yksityisellä rahoituksella ja sekä TEKES:n myöntämällä lainalla. Tämän jälkeen omistajaksi ja rahoittajaksi tuli ruotsalainen pörssiyhtiö Eurobattery Minerals AB, jolle rahoitusehtojen täyttyessä muodostuu myöhemmin oikeus ostaa FinnCobalt Oy:n koko osakekanta. Tällä hetkellä FinnCobalt Oy:n omistavat Alandra Oy (10 %), Kiviralli Oy (10 %), Tetra Ekberg Oy (10 %) ja Eurobattery Minerals AB (70 %). Eurobattery Minerals on suunnittelee ostavansa loput 30% FinnCobalt Oy:n osakekannasta vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  Hankkeeseen on saatu myös ELY-keskuksen myöntämää yrityskehitysrahoitusta.

Kesällä 2020 yhtiö kairasi Hautalammen malmin koillisjatkeelle n. 3800 metriä. Kairausta jatkettiin kesällä 2021, jolloin kairattiin lisää n. 4600 metriä. AFRY Finland Oy on laatinut koko aluetta koskevan päivitetyn mineraalivarantoarvion syksyllä 2022.

Varantoarvion mukaan alueen kokonaismineraalivarannot ovat:

Hautalammen kaivos on ollut lyhyen aikaa tuotannossa 1980-luvun puolivälissä. Kaivokseen on tehty valmiiksi vinotunneli ja osa maanalaisesta tunneliverkostosta (yhteensä 2,1 km). Alueella on kairattu yhteensä yli 86 km eri vaiheissa. Louhittu malmi rikastettiin Outokummun kuparikaivoksen Keretin rikastamossa. Koboltin silloinen hinnanromahdus lopetti projektin ja Outokumpu luopui omasta kobolttituotannostaan.

Hautalammen kaivoksella on voimassa oleva, maanalaisen louhinnan mahdollistava ympäristölupa ja kaivospiiri. Kaivospiiri kirjattiin lainvoimaisena kaivosrekisteriin kesäkuussa 2023.

Syksyllä 2020 FinnCobalt Oy käynnisti kaivoksen, sekä alueelle sijoittuvien rikastamon ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA), josta yhtiö sai hyväksytyn ELY-keskuksen perustellun päätelmän heinäkuussa 2023. Yhtiö aloitti ympäristölupahakemuksen valmistelun Hautalammen kaivokselle kesällä 2023, johon sisältyy alueelle rakennettava rikastamo, rikastehiekkojen ja vesien käsittely laitokset.

Hautalammen tuotantosuunnitelma perustuu 12-vuotiseen maanalaiseen kaivossuunnitelmaan. Maanalainen louhinta tulee olemaan noin 500 000 tonnia vuodessa. Malmi käsitellään kohteeseen rakennettavassa rikastamossa. Metallien kokonaistuotanto kaivoksen toiminta-aikana on 11 400 tonnia nikkeliä ja 2 900 tonnia kobolttia nikkeli-kobolttirikasteessa ja 9 600 tonnia kuparia kuparirikasteessa. Laajan metallurgisen testaustyön perusteella rikasteet ovat erittäin hyvälaatuisia, ilman haitta-aineita.

Hankkeen tuotantosuunnitelma perustuu todettuihin ja todennäköisiin malmivaroihin, jotka ovat 4,6 miljoonaa tonnia. Varannon metallipitoisuudet ovat Ni 0,28%, Cu 0,22% ja Co 0,08%. Lisäksi hankkeella on merkittävä mineraaliresurssi, joka on mahdollistaa Hautalammen kaivoksen elinkaaren pidentämisen.

 

Projektin vaiheet: 

  • Flotaatiokokeet – valmistuneet 2018
  • Uusi mineraalivarantopäivitys – Valmistui 2022
  • Esiselvitys – Valmistunut 2023
  • Uusi kaivossuunnitelma – Päivitetty vuonna 2023
  • Ympäristövaikutusten arviointi – Hyväksytty 2023
  • Ympäristölupahakemus – Käynnissä
  • Kannattavuuslaskelma – Käynnissä