Toimintasuunnitelman mukaisesti ryhdyttiin uudelleen raportoimaan ja analysoimaan vanhoja, Outokumpu Oy:n aikaisia kairareikiä , jotka on arkistoitu GTK:n kansalliseen kairasydänarkistoon Lopella. Rei’istä valittiin saatavilla olevat maanpäälliset kairareiät leikkausvälillä 33 – 79 (alueen pituus 1880m)  eli väliltä Raivionmäki – Keretin nostotorni. Alue käsittää ns. BlueSky malminetsintä kohteen. Hautalammin malmiarvio on leikkausvälillä 78 – 103 (alueen pituus 1040 m, kuva 1 alla).

Uudelleen raportointi aloitettiin keväällä 2018 ja viimeiset reiät saatiin raportoitua syyskuulla 2018. Lopen raportointitila on ollut koko ajan hyvin varattu, Esimerkiksi talvikaudelle 2018 – 2019 ei ole lainkaan vapaita vuoroja.

Kairareikiä raportoitiin yhteensä 40 kpl, yhteismitaltaan 7098,5 metriä. Uusia analyyseja tehtiin 433kpl. Kairareiät raportoitiin normaalikäytännön mukaan paitsi ei RQD sekä Q¨ arvoja, koska näytteet oli osittain halottu aikaisemmin. GTK toimitti näytteet ALS Laboratories Outokumpuun näytekäsittelyyn ja analysointiin. Näytteet otettiin mahdollisia hietutkimuksia varten. Taulukossa 1 on esitetty 20 parasta analyysia.

Kairareikien uudelleen raportoinnin ja analysoinnin tarkoituksena oli saada selkeä kuva vanhoista kairauksista ja kuinka siellä on huomioitu Hautalampi tyyppisten NiCo mineralisaatioiden esiintyminen. Tulosten perusteella on todennettavissa, kuten Parkkinen 1985 on jo esittänytkin: BueSky alueella on Keretin Cu-malmin yläpuolella kolme mineralisoitunutta vyöhykettä: 1: Raivionmäki 2: Mökkivaara ja 3: Hautalampi E jatke. Kukin näistä mineralisaatioista sijoittuu omaan kvartsikivi horisonttiinsa. Analyysit ovat lähes kaikki ennen analysoimattomista näytteistä eli uutta mineralisaatiota.

Tarkoituksena on tutkitun aineiston perusteella suunnitella ja toteuttaa uusi kairausohjelma kooltaan noin 5 – 10 km, jolla tarkennetaan vanhoja tietoja. Jos vanhojen kairausten kanssa vastaava ohjelma kairattaisiin nyt, olisi kustannus noin 600 000 – 700 000 Eur eli on taloudellisesti kannattavaa hyödyntää vanha tieto omaan käyttöön. Raportointiohjelman 20 parasta analyysiä on esitetty taulukossa1.  Huomiota kiinnittää alle 50 m syvyydessä olevien lävistysten määrä eli avolouhinta syvyydellä


Taulukko 1.  Uudelleenraportointi ohjelman 19 parasta analyysia.

 

Outokumpu 11. tammikuuta 2019

Vesa-Jussi Penttilä
CEO
FinnCobalt